Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waaronder tevens dient te worden verstaan uitvoering van werkzaamheden en diensten van of door ten Bergen & Kuipers VOF.
2.Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door en voor:
Ten Bergen & Kuipers VOF
Turbinestraat 17-19
7556 RB Hengelo

Opdrachtgever: degene waarmee ten Bergen & Kuipers VOF een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 Prijzen en overeenkomsten

1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele veranderde omstandigheden die invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft ten Bergen & Kuipers de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.
2.Mondelinge overeenkomsten worden voor ten Bergen & Kuipers slechts bindend na schriftelijke bevestiging door deze. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.
3.Aanbetaling of fasen van betalingen worden via vermelding in de offerte vastgelegd.

Artikel 3 Levering en annulering

1.Alle opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering. Er is geenszins sprake van een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.
2.Als blijkt dat de planning uitloopt, terwijl de leverdata niet meer te wijzigen zijn of dat het materiaal al binnen is, zal er een aanbetaling moeten worden gedaan. Dit bedrag is dan 80% van het bedrag dat anders bij aflevering voldaan dient te worden. Onder het uitlopen wordt verstaan dat de leverweek wordt opgeschort met een aantal weken c.q. maanden.
3.Gedurende overmacht is ten Bergen & Kuipers niet tot levering gehouden.
4.Als overmacht wordt aangemerkt, iedere van de wil van ten Bergen & Kuipers omstandigheid, waardoor de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd. Er is tevens sprake van overmacht indien dit door ten Bergen & Kuipers was te voorzien.
5.De opdrachtgever kan de overeenkomst met ten Bergen & Kuipers 2 dagen na het tot stand komen van deze overeenkomst annuleren. Annulering kan slechts schriftelijk geschieden. De opdrachtgever is dan aan ten Bergen & Kuipers een bedrag verschuldigd van 20% van het bruto bedrag van de overeengekomen aankoopsom.
6.Bij annulering is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

Artikel 4 Overgang Risico/ Vervoer/ Aansprakelijkheid

1.Vanaf het moment, dat de producten de werkplaats of een andere opslagplaats van ten Bergen & Kuipers of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn opgeslagen, verlaten zij deze voor risico van de opdrachtgever.
2.In het geval producten – die ingevolge het bovenstaande voor risico van opdrachtgever zijn, worden vervoerd door ten Bergen & Kuipers- wordt hierbij iedere, eventuele aansprakelijkheid van ten Bergen & Kuipers als vervoerder dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad gepleegd in verband met of tijdens het vervoer uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid, ook in verband met grove schuld of ernstige nalatigheid, is in elk geval beperkt tot hooguit de factuurwaarde van de geleverde goederen/verrichte werkzaamheden.
3.Opdrachtgever zal ten Bergen & Kuipers vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan ten Bergen & Kuipers op grond van bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 5 Garantie en aansprakelijkheid

1.Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door de fabrikant vastgestelde garantiebepalingen.
2.Voor zover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde producten worden aangegeven, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd wordt gehandeld met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen.
3.ten Bergen & Kuipers is niet verplicht tot vergoeding van enige, directe dan wel indirecte geleden schade, op welke dan ook ontstaan ten gevolge van gebreken aan de geleverde producten.
4.Voorts is ten Bergen & Kuipers niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen in art.5 lid 2, door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook.
5.ten Bergen & Kuipers is evenmin aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of ten gevolge van enig handeling of nalatigheid van ten Bergen & Kuipers, haar personeel of anders bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulp-personen.

Artikel 6 Wijze van voldoening / toerekenbare tekortkoming

1.Betaling dient te geschieden zoals eventueel overeengekomen in de offerte, alsook in de factuur.
2.Het uitblijven van betaling geeft ten Bergen & Kuipers het recht op een vergoeding van 1,5% per maand voor het uitstaande bedrag.
3.In het geval van ten Bergen & Kuipers zich genoodzaakt ziet haar vordering op de opdrachtgever ter incasso in handen te geven van derden, is zij gerechtigd aanspraak te maken op 15% incassokosten, te berekenen over het uitstaande bedrag, onverminderd de daadwerkelijke gemaakte kosten te vorderen.
4.Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde.

Artikel 7 Reclame

1.Eventuele gebreken dienen 8 dagen na ontvangst/plaatsing van de goederen aan ten Bergen & Kuipers schriftelijk ter kennis worden gesteld, zulks op straffe van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.
2.Indien de bezwaren van de opdrachtgever door ten Bergen & Kuipers gegrond worden bevonden, dan heeft ten Bergen & Kuipers het recht om alsnog producten van dezelfde soort te leveren / herplaatsen, dan wel een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Faillissement / surséance van betaling

1.Alle vorderingen van ten Bergen & Kuipers worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt opgevraagd of deze surséance van betaling aanvraagt, in liquidatie verkeert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van de vordering van ten Bergen & Kuipers in gevaar zou komen.

Artikel 9 Zekerheidsstelling

1.Alvorens tot levering over te gaan, heeft ten Bergen & Kuipers het recht van opdrachtgever te verlangen, deze ten behoeve van ten Bergen & Kuipers zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is ten Bergen & Kuipers gerechtigd desgewenst de overkomst eenzijdig kosteloos te annuleren, terwijl opdrachtgever dan aan ten Bergen & Kuipers een schadevergoeding verschuldigd is gelijk 20% van het totaal voor de levering overeengekomen bedrag.
2.Het recht van annulering met schadevergoeding als vermeld in het voorgaande lid heeft ten Bergen & Kuipers ook in alle gevallen waarbij de opdrachtgever jegens ten Bergen & Kuipers toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met ten Bergen & Kuipers.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1.ten Bergen & Kuipers behoudt zich het eigendom van alle door de haar geleverde zaken nadrukkelijk voor totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ten Bergen & Kuipers zal hebben voldaan.
2.De opdrachtgever is, behoudens nadrukkelijke schriftelijke instemming van ten Bergen & Kuipers, niet gerechtigd over te gaan tot vervreemding van de geleverde goederen aan derden, al dan niet tot verschaffing van zekerheid.

Artikel 11 Aanvullingen / afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden en eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever kunnen tegenover ten Bergen & Kuipers slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk door ten Bergen & Kuipers zijn bevestigd. Ten Bergen & Kuipers is bevoegd van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een nader specifiek geval kunnen worden verbonden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt, is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen tegenover ten Bergen & Kuipers als ware hij zelf opdrachtgever.

Artikel 13 Geschillen / Forumkeuze

Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst , ook als een geschil slechts door één der partijen als zodanig wordt gezien, of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van het betreffende arrondissement.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

ten Bergen & Kuipers VOF
Turbinestraat 17-19
7556 RB Hengelo
Telefoon: 074-256 99 22 / 06-10 32 60 87
info@meubelmakerijtenbergen.nl
www.tbk-meubelmakerij.nl
Btw nr. 8188.79.920 B01
K.v.K.8168994